Obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP”) upravujú práva a povinnosti spoločnosti Yoginess s.r.o. , so sídlom na Mariánske námestie 193/12, 010 01 Žilina, Slovenská republika, IČO: 50109618, DIČ: 2120195869, IČ DPH: SK2120195869. Firma je zapísaná na Okr. súde Žilina, odd. Sro, vl.č.64928/L, (ďalej len „Predávajúci”) a kupujúceho (ďalej len „Kupujúci”) pri kúpe tovaru ponúkaného Predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke Predávajúceho www.yoginess.sk (ďalej len „yoginess.sk”), a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcim a Predávajúcim na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu na internete (ďalej len „Kúpna zmluva”). (Predávajúci a Kupujúci spolu ďalej len „Zmluvné strany“). Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

 1. Základné údaje 

Predávajúci:

Názov firmy: Yoginess s.r.o.

Sídlo firmy: Mariánske námestie 193/12, 010 01 Žilina, Slovensko

Korešpondenčná adresa: 

Yoginess s.r.o., Karpatská 2 (YMCA), 81105 Bratislava, Slovensko

E-mail:
zákazníci – obchod@yoginess.sk
marketing, veľkoobchod – info@yoginess.sk 

Fakturačné údaje: 

Mariánske námestie 193/12, 010 01 Žilina

IČO: 50 109 618

DIČ: 2120195869

IČ DPH: SK2120195869 

Firma je platcom DPH.

Firma je zapísaná na Okr. súde Žilina, odd. Sro, vl.č.64928/L

Orgán dozoru: 

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj

Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79 Žilina 1

Prevádzka elektronického obchodu: https://yoginess.sk

Kupujúci:

fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu so spoločnosťou Yoginess s.r.o. uzavretím kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je kúpa tovaru na internetových stránkach elektronického obchodu predávajúceho.

Tovar: 

Tovar alebo služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke podľa vystavených vzorov umiestnených na internetových stránkach elektronického obchodu predávajúceho. Uvedené obrázky môžu byť len ilustračné. V prípade uvedenia chybnej ceny tovaru na internetových stránkach elektronického obchodu a jeho následnom objednaní kupujúcim, bude kupujúci po zistení tejto skutočnosti predávajúcim upovedomený. V takomto prípade môže kupujúci, rovnako ako predávajúci od kúpnej zmluvy odstúpiť. Všetky ceny sú konečné.

 1. Základné ustanovenia 

Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od týchto všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito všeobecnými obchodnými podmienkami. Predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. V prípade nedostupnosti tovaru bude táto skutočnosť kupujúcemu oznámená, pričom v prípade nesúhlasu Kupujúceho s náhradným termínom budú prípadné už uhradené finančné prostriedky vrátené na účet kupujúceho v primeranej lehote.

 1. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy 

Kúpna zmluva nadobúda platnosť záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim. Objednávka je predávajúcim záväzne akceptovaná na základe telefonického alebo e-mailového potvrdenia kupujúcemu o akceptovaní objednávky. Predávajúci vybavuje akceptované objednávky v poradí, v akom prichádzajú. Predávajúci neručí za neprijatie objednávky prostredníctvom internetu v dôsledku výpadku spojenia, príp. iných technických problémov.

 1. Základné práva a povinnosti predávajúceho 
 • dodať na základe záväzne akceptovanej a riadne zaplatenej objednávky kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve a kvalite, zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu
 • má povinnosť odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru, spolu s faktúrou ako daňovým dokladom
 • má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar
 1. Platobné podmienky

Kupujúci môže vykonať platbu za tovar jedným z nasledujúcich spôsobov: platobnou kartou, bankovým prevodom alebo na dobierku.  

 1. Dodacie podmienky

Dodávky elektronicky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti tovarov a prevádzkových možností predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne. Kupujúci je informovaný o zaslaní tovaru e-mailom. Objednaný tovar bude odoslaný kupujúcemu:

 1. na území SR prostredníctvom doručovacej spoločnosti PACKETA
 2. v zahraničí prostredníctvom doručovacej spoločnosti PACKETA alebo inej zmluvnej spoločnosti PACKETA pre danú krajinu.

Kupujúci bude oboznámený o dodacích lehotách aj pri potvrdení objednávky. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny. 

 

 1. Poučenie o práve odstúpiť od zmluvy a dôsledky odstúpenia od zmluvy 

Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru v zmysle zákona č. 102/2014 Z.z..

Kupujúci však nemôže odstúpiť od zmluvy v prípade, ak je predmetom predaja tovar uzavretý v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený. 

Kupujúci svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatňuje vyplnením formuláru a odoslaním tovaru na korešpondenčnú adresu predávajúceho.

V prípade, že Kupujúci svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatní, vráti tovar Predávajúcemu osobne alebo iným spôsobom vopred dohodnutým s Predávajúcim, a to najneskôr do 14 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil. Tovar nesmie javiť známky používania a musí byť s kompletným príslušenstvom. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša Kupujúci. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Predávajúci sa zaväzuje vrátiť Kupujúcemu do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar a poštovné v zmysle zákona č. 102/2014 Z.z..Táto cena bude vrátane prepravných nákladov, ktoré Predávajúci mal na doručenie tovaru Kupujúcemu.

Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť Kupujúcemu platby podľa tohto článku pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým Kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

Na vrátenie tovaru môže kupujúci použiť TENTO formulár, avšak nie je to povinnosť Kupujúceho.

 1. Náhrada škody pri neprevzatí tovaru 

Predávajúci má právo na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka), v prípade že si kupujúci objednal tovar, ktorý nestornoval resp. neodstúpil od zmluvy a zároveň od dopravcu neprevzal tento tovar alebo po výzve predávajúceho si v prípade zvolenia osobného odberu tovar neprevzal v určenej lehote na odber. Týmto konaním kupujúci porušil svoju povinnosť uvedenú v čl. X bod 2. písm, a), podľa ktorého je kupujúci povinný prevziať objednaný tovar.

Pri určovaní výšky náhrady škody, predávajúci berie do úvahy predovšetkým dopravné náklady a s tým spojené poplatky v prípade zaslania tovaru, náklady spojené s balením, expedíciou a administráciou objednávky ako aj všetky ostatné náklady, ktoré mu vznikli s realizáciou predmetnej objednávky a zároveň má právo si účtovať i ušlý zisk.

Predávajúci má právo aj neuplatniť si právo na náhradu škody alebo si uplatniť toto právo len z časti. 

 1. Osobné údaje, ich spracovanie a ochrana

Bližšie informácie a presné podmienky o osobných údajoch, ich spracovávaní a ochrane nájdete v časti Ochrana súkromia a osobných údajov.

 1. Záverečné ustanovenia 

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto všeobecné obchodné podmienky kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo platnej legislatívy. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho, ktorý má výrobky a služby v držbe má kupujúci všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný výrobky a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako tovar predávajúceho. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (vždy zahrňujúce aj dodacie, platobné, reklamačné a iné podmienky uvedené na internetovej stránke predávajúceho) sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy a kupujúci svojou objednávkou potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

V Bratislave dňa 17.1. 2022
—————————————————————————————————————–

Vážení zákazníci,

informujeme vás, že akékoľvek svoje práva a nároky si môžete voči nám uplatňovať aj v rámci alternatívneho on-line riešeného sporu pokiaľ ste neboli spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil vašu reklamáciu alebo ak sa domnievate, že predávajúci porušil vaše práva. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. On-line riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO). Rovnako aj naše nároky voči Vám môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy. Sťažnosť môžete podať prostredníctvom platformy riešenia sporov on-line (RSO) na stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm Využitie alternatívneho riešenia sporu šetrí peniaze a čas, keďže Vaša sťažnosť bude vybavená do 90 dní a bez značných finančných výdavkov.