(verzia platná od 25.5.2018)

Ochrana súkromia

Aké údaje zbierame
Pri poskytovaní našich služieb získavame o vás nasledujúce údaje:
Údaje pri nákupe
Pri nákupe od vás požadujeme údaje potrebné na jeho vybavenie. Povinnými údajmi sú tie, bez ktorých vám nákup nevieme poslať a vybaviť tak vašu objednávku – a to vaše meno, e-mailová adresa, adresa na doručovanie, telefónne číslo.
V našom eshope nezadávate žiadne údaje, ktoré by sa priamo týkali práce s peniazmi na vašich účtoch. Všetky formy elektronického bankovníctva (platenia za tovar cez internet) sú realizované priamo na stránkach vašej banky.
Údaje získané pri využívaní našich služieb
Pri používaní našich služieb, získavame údaje aj o tom, ako ich využívate. Sú to informácie týkajúce sa interakcií s našimi službami, ako napríklad: kedy navštevujete náš eshop, z akého zariadenia na eshop pristupujete, vrátane IP adries, nastavení prehliadačov, informácií o operačných systémoch a informácie z cookies.
Ako údaje používame
Údaje, ktoré sme o Vás získali, využívame na nasledovné účely:
Poskytovanie služieb
Na základe údajov, ktoré od vás získavame, vám vieme dodať vami objednaný tovar v súlade s našimi Obchodnými podmienkami. Vaše údaje používame na vybavenie objednávky. Tieto údaje tiež potrebujeme do nášho účtovného a fakturačného poriadku.
Komunikácia
Vaše kontaktné údaje používame na zaslanie oznámení týkajúcich sa vybavovaní objednávok, alebo keď reagujeme na vašu otázku – kedy vám bude zásielka dodaná, prípadne ak chcete nahlásiť novú doručovaciu adresu. Vaše kontaktné údaje ako aj údaje o vašich nákupoch spracúvame aj v prípade, že reklamujete dodaný tovar.
Ochrana práv a bezpečnosť
Vaše údaje používame tiež na zaistenie bezpečnosti poskytovaných služieb, aby sme reagovali na nároky, ktoré boli voči nám uplatnené, pri konaniach pred štátnymi a inými orgánmi, ktoré kontrolujú našu činnosť, a aby sme vymáhali nároky, ktoré nám vznikli.
Právne základy
Právne základy spracúvania vašich osobných údajov, sú:
 1. Plnenie zmluvy – v prípade objednania tovaru.
 2. Plnenie našich zákonných povinností – pri uchovaní údajov o vás a vašej objednávke v našom účtovníctve alebo pri sprístupnení údajov štátnym a iným orgánom, ktoré vykonávajú dohľad nad našou činnosťou.
Sprístupnenie údajov
Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou situácii opísaných nižšie:
Sprístupnenie údajov tretím stranám uskutočňujeme v prípade doručovateľskej služby, ktorú ste si pri objednávke zvolili. Momentálne spolupracujeme s:
Zásielkovňa, s.r.o. Kopčianska 3954/39, 851 01 Bratislava IČO: 48 136 999 zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel Sro, Vložka č. 105158/B
Externé spracovanie
Vaše osobné údaje majú k dispozícii naši dodávatelia, ktorí ich spracúvajú pre nás, na základe našich pokynov a v súlade s týmto dokumentom.
Medzi týchto partnerov v súčasnosti patrí:
WebSupport.sk‎ (hosting)
Právne dôvody
Vaše údaje môžeme tiež uchovávať alebo sprístupňovať iným osobám, aby sme vyhoveli povinnostiam vyplývajúcim z právnych predpisov. Medzi kategórie tretích osôb, ktorým sprístupňujeme osobné údaje z týchto dôvodov, patria napríklad súdy, štátne a iné orgány príslušné na výkon kontroly nad našou činnosťou, na riešenie sporov alebo vykonávanie rozhodnutí, či naši právni a účtovní poradcovia.
Tretie krajiny
Vaše osobné údaje aktívne do tretích krajín mimo EÚ neprenášame.
Ochrana vašich údajov
Vaše údaje sú uchovávané v chránenej databáze na serveri, ktorý je pre nás vyhradený. Databázu obsahujúcu osobné údaje chránime pred jej poškodením stratou a zneužitím.
Dĺžka uchovania údajov Vaše osobné údaje týkajúce sa vybavenej objednávky uchovávame počas nevyhnutnej doby, ktorou je spravidla päť rokov od jej doručenia.
Práva – Užívateľa:
V zmysle ustanovenia čl. 15 až 22 a čl. 34 GDPR  sú vaše práva nasledovné:
 1. Právo na prístup k osobným údajom podľa čl. 15 GDPR
 2. Právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR
 3. Právo na výmaz osobných údajov podľa čl 17 GDPR: Máte právo na to, aby sme bez zbytočného odkladu vymazali vaše osobné údaje ak:
  1. osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
  2. odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
  3. osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,
  4. je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa GDPR, Zákona o ochrane osobných údajov, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
  5. sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.
Podávanie sťažností
V prípade, ak sa domnievate, že spracúvanie vašich osobných údajov našou spoločnosťou je v rozpore s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na náš hlavný dozorný orgán – Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ktorého kontaktné údaje nájdete tu.
Kto sme a kde nás môžete kontaktovať
Prevádzkovateľom pri spracúvaní Vašich osobných údajov sme my:
Yoginess s.r.o. Mariánske námestie 193/12, 010 01 Žilina IČO: 50 109 618 DIČ: 2120195869
Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79 Žilina
Čo sú cookies a načo slúžia
Cookies sú údajove, ktoré sa ukladajú vašom prehliadači počas prezerania webových stránok. Jednotlivé cookies majú rôznu dobu „životnosti“ – dobu uloženia vo vašom zariadení. Niektoré cookies sa vymažú z vášho zariadenia po tom, ako zatvoríte okno prehliadača iné zostávajú vo vašom zariadení uložené aj po ukončení prehliadania našich webových stránok.
Prečo používame cookies?
Súbory cookies nám umožňujú zapamätať si vaše úkony a preferencie (napríklad údaje o objednávke v nákupnom košíku) v priebehu určitého časového obdobia, aby ste ich nemuseli opakovane zadávať, keď sa vrátite na webovú stránku alebo prechádzate z jednej webovej stránky na druhú. Môžu tiež zaznamenávať ďalšie informácie, ako počet návštevníkov našich webových stránok a tiež aké podstránky nášho webu najčastejšie navštevujete.
Aké cookies používame?
Funkčné a technické cookies – tieto cookies zabezpečujú riadne fungovanie našej webstránky, napríklad zabezpečujú ukladanie tovaru do nákupného košíka. Bez týchto cookies by naša webová stránke riadne nefungovala, ich použitie je nevyhnutné a preto si od vás nepýtame súhlas na ich uloženie a pristupovanie k nim.
Kontaktujte nás
Ak by ste mali k tomuto dokumentu akékoľvek otázky, pýtajte sa nás na info@yoginess.sk